تأمین تجهیزات   صنایع معدنی   نیروگاه   نفت و گاز

نيروگاه هاي برق آبي از يك منبع تجديد پذير براي توليد انرژي الكتريكي استفاده نموده و درنتيجه باعث آلودگي محيط نمي شوند.

علاوه بر اين مزيت كلي، از جمله و يژگي هاي مهم ديگر اين نيروگاه ها:  قابليت سريع راه اندازي، امكان تغيير سريع توان خروجی الكتريكي واحدها، قابليت كمك به تنظيم ولتاژ و نيز تعديل فركانس شبكه الكتريكي، قابليت اطمينان بيش تر در بهره برداري وبالاخره پايين بودن هزينه هاي بهره برداري و نگهداري واحدها، نسبت به اكثر نيروگاه هاي حرارتي متصل به شبكه سراسري قدرت مي باشد.

نيروگاه هاي آبي از جنبه هاي زيادي با انواع ديگر نيروگاه هاي سامانه قدرت ، كه عمدتا در رديف نيروگاه هاي حرارتي قرارمي گيرند،تفاوت دارند، هرچند اين نيروگا هها نيز مانند بقيه نيروگا هها داراي اجزاي اصلي ضروري براي توليد قدرت، يعني توربين، ژنراتور ،گاورنر و تحريك كننده مجهز به دستگاه تنظيم ولتاژ مي باشند، ليكن اين تجهيزات تفاوت هايي با تجهيزات متناظرشان درنيروگاه هاي حرارتي دارند كه اهم آن به شرح زير است:

يك واحد (توربين/ژنراتور) برق آبي اصولا داراي سرعت دوران كم تري نسبت به واحدهاي نوع بخاري و يا گازي مي باشد، لذا ازاين نظر تفاوت هاي اصلي زير را دارد:

- تعداد بيشتر قطب هاي تحريك كننده ژنراتور

- وزن بيشتر

- نياز به جريان تحريك بيشتر

- يك واحد برق آبي نياز به گاورنر با قدرت عمل كننده بيشتري دارد، تا هنگام بستن دريچه هاي توربين در حالت حذف ناگهاني بار، بر نيروهاي زياد مقاومت كننده از جمله نيروي ديناميكي آب غلبه كند.

نيروگاه هاي آبي، در مقايسه با نيروگاههاي حرارتي، به سامانه هاي كمكي كم تري نياز دارند.

 

بطوركلي سامانه هاي كمكي مرتبط با واحدها می تواند شامل موارد اصلي زير باشد:

- سامانه روانكاري

- سامانه روغن تحت فشار(براي فرايند راه اندازي و توقف با سرعت كم)

- سامانه آب خنك كننده

- سامانه مبدل هاي حرارتي (كولرهاي هوا/آب و روغن/آب)

- سامانه هاي هواي فشرده

- سامانه ترمز ژنراتور(مكانيكي و الكتريكي)

- سامانه اندازه گيري فاصله هوايي ژنراتور

- سامانه رديابي ميزان خزش

- سامانه پايش

- سامانه پايش ارتعاش قسمت گردان واحد

- مكانيزم عمل كننده هيدروليكي گاورنر براي باز و بستن دريچه هاي تنظيمي توربين

- مكانيزم عمل كننده هيدروليكي براي باز و بستن شيرهاي اصلي ورودي

 

اجزاي اصلي مهم ديگر و سامانه هاي كمكي مربوط به واحدهاي برق آبي عبارتند از:

- سامانه كنترل واحد (توربين / ژنراتور)

- سامانه حفاظت و هشدار دهنده

- باس داكت ها وكليدژنراتور

- ترانسفورماتورهاي اصلي افزاينده

- ترانسفورماتورهاي توزيع برق مصرفي نيروگاه و تابلوهاي توزيع

- ترانسفورماتورهاي سرويس برق واحد و تابلوهاي توزيع برق مربوط به آن

- سامانه تامين برق مطمئن متناوب و مستقيم نيروگاه

- سامانه تخليه آب واحدها و سامانه تخليه آبهاي نشتي و تراوشي و ساير سامانه هاي كمكي مربوط به نگهداري تجهيزات

 

ساير تفاوت هاي نيروگاه هاي آبي، عبارت است از :

نيروگاه هاي آبي در مدت زمان كم تري نسبت به انواع نيروگاه هاي حرارتي راه اندازي مي شوند .

معمولا، واحدهاي آبي نسبتا بزرگ (100 تا 300 مگاوات ) را از حالت توقف آماده استارت ،در مدتي كوتاه (حدود 200

ثانيه) مي توان راه اندازي نمود و به بار نامي رساند . اين مدت به ابعاد توربين و شير اصلي ورودي نيروگاه بستگي دارد.  درواحدهاي خيلي بزرگ، ممكن است اين زمان به حدود 5 تا 7 دقيقه برسد.

نيروگاه هاي آبي را مي توان در مدت كوتاهي، از حالت توليد با بار كم به بار نامي رساند، براي واحدهاي متوسط اين زمان مي تواند به كم تر از 10 ثانيه برسد و در مورد واحدهاي نسبتا بزرگ اين زمان از 10 تا 20 ثانيه مي تواند باشد . بارگيري با اين سرعت، در صورت نياز شبكه به بار اضطراري، در مورد واحدهاي پيش بيني شده براي اين منظور، امكان پذير است،هر چند در حالت عادي، بارگيري واحد به تدريج انجام مي شود.

نيروگاه هاي آبي با واحدهاي بزرگ و متوسط مي توانند نقش مهمي در تامين بار ذخيره گردان، به منظور كمك به پايداري فركانس شبكه، در صورت تغييرات پيش بيني نشده در بار شبكه ، به عهده گيرند.

 

گروه صنعتی ندا با اتکا به تجارب گذشته مرتبط با طراحی ،اجرا و راه اندازی پروژه های نیروگاه آبی و با در اختیار داشتن کارشناسان زبده در واحد فنی نیروگاه آبی که شامل بخشهای  طراحی و پروسس ،  نرم افزار و سخت افزار می باشد توانایی ارائه راه کارهای مناسب در این ضمینه را دارا می باشد.

فارسی